Zaproszenie Drukuj

Wohyń, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
2.    Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Informacja o sytuacji finansowej oświaty po I półroczu 2013 r. oraz
o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
5.    Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z realizacji remontów w budynkach szkolnych na terenie gminy oraz realizacji zamówień publicznych
6.    Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu
i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wohyń,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2013 r.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7.    Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach
8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Dorota Iwanejko