Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń Drukuj

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 28 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
-  w sprawie zmian w budżecie gminy,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wohyń na 2013 rok.
5.    Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko