Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj

 

Wohyń, dnia 20 maja 2013 r.


Mieszkańcy Gminy Wohyń


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 28 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 10.00 w strażnicy OSP Wohyń, ul. Średnia 33 z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wohyń; dyskusja.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wohyń w latach 2013-2017,
- w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wohyń, 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń, 
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2013 r. ,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko