Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń Drukuj

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń,
z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.     Sprawy organizacyjne. a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja  Przewodniczącego Rady o złożonej interpelacji i udzielonej odpowiedzi.
6.    Pytania radnych w sprawach bieżących.
7.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
8.    Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
9.    Sprawozdanie  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu z bieżącej działalności, zapytania.
10.    Opinia  zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika; wybór ławnika.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
-    w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
-    w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;
-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;
12.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
13.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14.    Wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Barszczewski