Witamy na stronie Gminy Wohyń   Witamy na stronie Gminy Wohyń


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
WÓJT GMINY WOHYŃ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówkach Drukuj Email

§ 1
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 6, 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

§ 2
Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który  spełnia łącznie następujące wymagania:
1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)    uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);
11)    w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 931).
§ 3
Stanowisko dyrektora  publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2)    spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.
§ 4
Stanowisko dyrektora  publicznej szkoły  może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)    spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
§ 5
Stanowisko dyrektora w  publicznej szkole  może zajmować również:
1)    nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2)    nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
    spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597)., z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
§ 6
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)  oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
wskazanie wymaganych dokumentów:
a)    uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju, publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówkach ,
b)    życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
–    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c)    oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
–    imię (imiona) i nazwisko,
–    datę i miejsce urodzenia,
–    obywatelstwo,
–    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d)    poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e)    poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 931) - w przypadku cudzoziemca,
g)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h)    oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i)    oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
k)    oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)    oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o)    oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;
§ 7
1.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTRÓWKACH"
w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godziny 1200 w Urzędzie Gminy Wohyń
ul. Radzyńska 4,  21-310 Wohyń lub przesyłać na adres  na adres: Urząd Gminy Wohyń  ul. Radzyńska 4,  21-310 Wohyń. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wohyń. W ofercie należy podać numer telefonu kandydata.
2.    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wohyń.
4.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Załączniki
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (2018_06_22_15_18_50.pdf)Zarządzenie konkursu 495 Kb22.06.2018 14:19
 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
21 Marca 2019
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran

Pogoda

Informacje